logo

 

Welkom op de website van Zwem & Poloclub De Warande

 

Hieronder vindt u het aanmeldformulier:

 

Algemeen

Gegevens kind:

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Zwemmen voor je zwemdiploma doen wij op:

Maandag en woensdag van 18:00 - 18:45 uur

 

Voor Orientatie op de zwemsporten zwemmen wij op:

Woensdag van 18:00 - 18:45 uur

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.

 

Bij aanmelding start je als aspirantlid. Zodra er een startdatum is afgestemd wordt dit omgezet naar een betalend lidmaatschap.

Contributie betaalt u maandelijks d.m.v. een automatisch incasso. U krijgt maandelijks een factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

Het bedrag dat vermeld staat in het scherm wordt automatisch gedeeld door 12 maandelijkse termijnen. 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren via de online omgeving. Het lidmaatschap is altijd opzegbaar. Men blijft echter lid gedurende de maand waarin wordt opgezegd, alsmede de maand daarna. Over deze periode is contributie verschuldigd.

 

Toestemmingsverklaring ouders/verzorgers

U heeft er vast al iets over gehoord: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We informeren u kort over de hoofdlijnen.

De AVG is Europese regelgeving, die op 25 mei in Nederland in werking is getreden. Kortweg is het de bedoeling dat uw persoonsgegevens (alle informatie over u als persoon) goed afgeschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en niet kennis kan nemen van deze gegevens.

 

OZ&PC De Warande hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. OZ&PC De Warande houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • De persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (informatie over wedstrijdschema’s, zwemprogramma’s, contributie, trainingstijden etc.).
  • Verwerking van de persoonsgegevens (e-captain en sportlink) beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens.

 

In verband met deze wetgeving vragen wij u deze toestemmingsverklaring in te vullen. Met het verzenden van dit formulier geeft u automatisch toestemming met de zelf ingevulde gegevens.

 

Verklaart hierbij:

Toestemming te geven voor het gebruik van onderstaande informatie van bovenstaand vermeld kind:

 

Overige

 Beveiligingscode Beveiligingscode