logo-warande-kleur-wit

Welkom op de website van Zwem & Poloclub De Warande

 

Hieronder vindt u het aanmeldformulier:

 

Algemeen

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Ondergetekende verleent toestemming aan OZ & PC De Warande tot automatische incasso tot wederopzegging.

Bij aanmelding start je als aspirantlid. Zodra er een startdatum is afgestemd wordt dit omgezet naar een betalend lidmaatschap.

Contributie betaalt u maandelijks d.m.v. een automatisch incasso.U krijgt maandelijks een factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

Het bedrag dat vermeld staat in het scherm wordt automatisch gedeeld door 12 maandelijkse termijnen. 

 

Het lidmaatschap voor wedstrijdzwem en waterpolo leden is voor deze leden mogelijk per 1 juli en per 1 januari van ieder jaar. Hierbij dient 1 maand opzegtermijn in acht te worden genomen (voor 1 juni en voor 1 december derhalve feitelijk schriftelijk opzeggen).  Over deze periode is contributie verschuldigd. Voor trimzwemmers geldt een opzegtermijn van een maand dit bekent dat men echter lid blijft gedurende de maand waarin wordt opgezegd, alsmede de maand daarna. Over deze periode is contributie verschuldigd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren via de online omgeving.

 

Overige

Toestemmingsverklaring lid of ouders/verzorgers

U heeft er vast al iets over gehoord: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We informeren u kort over de hoofdlijnen.

De AVG is Europese regelgeving, die op 25 mei in Nederland in werking is getreden. Kortweg is het de bedoeling dat uw persoonsgegevens (alle informatie over u als persoon) goed afgeschermd worden en dat u zelf kunt bepalen wie wel en niet kennis kan nemen van deze gegevens.

OZ&PC De Warande hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. OZ&PC De Warande houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • De persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (informatie over wedstrijdschema’s, zwemprogramma’s, contributie, trainingstijden etc.).
  • Verwerking van de persoonsgegevens (e-captain en sportlink) beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens.

 

In verband met deze wetgeving vragen wij u deze toestemmingsverklaring in te vullen hieronder.

Toestemming te geven voor het gebruik van onderstaande informatie van bovenstaand vermeld lid:

Deze toestemming geldt voor de duur dat u of uw kind lid is van onze zwemvereniging. Vanzelfsprekend is het te allen tijde mogelijk uw toestemming in te trekken of te wijzigen. Hiertoe dient u een nieuw formulier in te vullen en te ondertekenen en in te sturen naar penningmeester@ozpcdewarande.nl. Het toestemmingsformulier kunt u vinden op onze website www.ozpcdewarande.nl.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit formulier dan kunt u contact opnemen met het bestuur van OZ&PC de Warande door een mail te sturen naar penningmeester@ozpcdewarande.nl.Beveiligingscode Beveiligingscode